KLASA: 602-03/20-01/62
URBROJ: 2196/113-01-20-01
Vukovar, 29. lipnja 2020. godine

Na temelju članka 134. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(„Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17.,
68/18. i 98/19), te na temelju Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj
godini 2020./2021. („Narodne novine“ 72/2020.). Dom učenika Vukovar raspisuje:

N A T J E Č A J

za prijam učenika u Dom učenika za školsku godinu 2020./2021.

Dom učenika Vukovar upisuje novih 60 učenika
Prijavi na natječaj za prijam u dom učenici prilažu sljedeće dokumente:
1. prijavnica
2. preslike svjedodžbi o završenom 5.,6.,7. i 8. razredu osnovne škole,
3. preslika rodnog lista
4. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice) ili potvrda o reguliranom statusu boravka
za strane državljane,

ostale dokumente koji mogu utjecati na ostvarenje bodova, izravan upis i pravo prednosti, a prema
Odluci o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. možete pronaći
na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_72_1409.html.

LJETNI UPISNI ROK
JESENSKI UPISNI ROK

Prijavnica i dokumenti koji su uvjet za upis u učeničke domove mogu se dostaviti elektroničkim putem
(skenirano ili slikano) na e-adresu pedagoginje: blazenka.dudas@skole.hr ili osobno donijeti u dom u
predviđenim gore navedenim rokovima.

RAVNATELJ:
Zlatko Hegeduš, prof.

PREUZMITE PRIJAVNICU
PREUZMITE PRIVOLU