RADNO MJESTO
Spremačica

12.11.2020.
Obavijest o odabiru kandita za radno mjesto spremač/ica na određeno
puno radno vrijeme
05.11.2020.
Poziv, obavijest i upute o testiranju (provjeri sposobnosti), te popis kandidata/kandidatkinja za testiranje i razgovor za radno mjesto spremač/ica
21.10.2020.
Natječaj za popunu radnog mjesta
DOM UČENIKA VUKOVAR
K. ZVONIMIRA 1
32010 VUKOVAR

KLASA: 112-01/20-01/01
URBROJ: 2196/113-01-20-11

Vukovar, 12. studenog 2020. godine

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATAZA RADNO MJESTO
SPREMAČ/ICA NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME


Obavještavaju se kandidati koji su se javili na natječaj objavljen dana 22. listopada 2020. godine.
na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vukovar, Doma učenika Vukovar i
oglasnim pločama istih, za radno mjesto spremač/ica:

– 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme, uz prethodnu suglasnost Domskog odbora
primljena je
Katica Brandibur, iz Vukovara 

Zahvaljujemo svim kandidatima na njihovim prijavama.
Objavom rezultata natječaja na web stranici Doma smatra se da su svi kandidati obaviješteni o
rezultatima natječaja.


RAVNATELJ:
Zlatko Hegeduš, prof.

PREUZMITE OBAVIJEST
DOM UČENIKA VUKOVAR
K. ZVONIMIRA 1
32010 VUKOVAR

KLASA: 112-01/20-01/01
URBROJ: 2196/113-01-20-06

Vukovar, 04. studenog 2020. godine

Poziv, obavijest i upute o testiranju (provjeri sposobnosti), te popis kandidata/kandidatkinja za testiranje
i razgovor za radno mjesto spremač/ica (natječaj od 22.10.2020.)


Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda
za zapošljavanje Vukovar i Doma učenika Vukovar 22. listopada 2020. godine za prijem u
radni odnos na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto spremač/ica, obavještava
kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane
formalne uvjete po natječaju da će se
testiranje (provjera sposobnosti) održati

utorak, 10. studenog 2020. godine s početkom u 09.00 satiu prostorijama
Doma učenika Vukovar, Kralja Zvonimira 1, za sljedeće kandidate:

1. Katica Brandibur
2. Anica Lukić
3. Slavica Carević
4. Ana Rendulić
5. Klementina Baša


Svi kandidati dužni su sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove
dolaska i prisustvovanja testiranju.
Kandidat koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se
neće smatrati kandidatom.

SADRŽAJ TESTIRANJA
Provjera sposobnosti za obavljanje poslova na radnom mjestu spremač/ica će se
obaviti iz područja rada na visini – rada na visokim ljestvama, pranje poda i prozora i
usisavanje.

PRAVILA TESTIRANJA
Kandidati na testiranje trebaju doći u odgovarajućoj odjeći i obući za penjanje i rad na
visokim ljestvama, isto tako dužni su sa sobom ponijeti i zaštitnu masku za lice. Osobama
koje ne ispune navedeni uvjet neće se omogućiti pristupanje testiranju zbog neispunjavanja
uvjeta za rad na siguran način.
Svaki kandidat prije testiranja dobit će na potpis izjavu kojom potvrđuje da ne postoje
kontraindikacije za testiranje rada na visini, te da na njega dobrovoljno pristaje i oslobađa
Dom učenika Vukovar od bilo kakve odgovornosti vezane uz testiranje sposobnosti.

INTERVJU
Razgovor (intervju) s kandidatima koji su pristupili testiranju i osvojili najmanje 50% bodova
od ukupnog broja bodova obavit će Povjerenstvo za provedbu natječaja u
Utorak 10. studenog 2020 godine odmah nakon provedene provjere sposobnostiu prostorijama
Doma učenika Vukovar.


Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom
broju bodova ostvarenih na provjeri sposobnosti i razgovoru.

Predsjednica Povjerenstva za provedbu natječaja:
Blaženka Dudaš, prof.

Obavijest je objavljena na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči
Doma učenika Vukovar 05. studenog 2020. godine.

PREUZMITE POZIV
DOM UČENIKA VUKOVAR
KRALJA ZVONIMIRA 1
32010 VUKOVAR

KLASA: 112-01/20-01/01
URBROJ: 2196/113-01-20-01

Vukovar, 21. listopada 2020. godine

Temeljem članka 107. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br.
87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,152/14.,  7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)
i članka 54. Statuta Doma učenika Vukovar, raspisujem

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

spremač/ica – 1 izvršitelj/ica
na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za bolovanje) 
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti:
- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu;
- završena osmogodišnja osnovna škola;
- uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U radni odnos ne
može biti primljena osoba za čije zasnivanje radnog odnosa postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Opis poslova:
Poslovi spremanja i čišćenja

-održavanje čistoće u sobama, sanitarnim čvorovima, učionicama, uredima, zbornici, blagovaonici,
podrumskim prostorijama, na hodnicima i stubištima zgrada, u dvorištu i prilazima zgradama i u ostalim
prostorima doma;
- obavljanje svih ostalih poslova vezanih uz održavanje čistoće i higijensko-tehničku zaštitu u prostorijama
doma, kao što je pranje i premazivanje podnih površina, pranje prozora i drvenarije, radijatora i rasvjetnih
tijela, čišćenje sanitarnih čvorova kemijskim sredstvima, održavanje i pranje zavjesa, sagova i tapisona,
održavanje pribora za rad i slično;
- skidanje i postavljanje zavjesa – rad na visini (posao s povećanim rizikom);
- čišćenje prostora u dvorištu i ispred doma, održavanje cvijeća i zelenih površina;
- generalno spremanje doma po završetku obrazovnih razdoblja;- ostali nepredviđeni poslovi i poslovi po nalogu ravnatelja iz djelokruga rada radnika na pomoćnim
poslovima.
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- vlastoručno potpisanu prijavu (zamolbu) na natječaj
- životopis;
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe);
- preslika osobne iskaznice
- potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
(elektronički zapis radnog staža);
- izvornik uvjerenja o nekažnjavanju, sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi ne stariji od 6 mjeseci;
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u radni odnos iz članka 106.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da pod kaznenom i materijalnom odgovornošću jamči da su svi
navedeni podaci u prijavi kao i priložena dokumentacija istiniti.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici (osim uvjerenja o nekažnjavanju), a izabrani kandidat dužan je prije
donošenja rješenja o prijemu u radni odnos dostaviti izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na
natječaj.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu,
dužan/dužna se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema
posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 121/17.) uz prijavu na
natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti u izvorniku i sve potrebne
dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te
Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18.) prijavom na natječaj
osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe
natječaja za zapošljavanje.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna
provjera sposobnosti i intervju radi utvrđivanja znanja i  sposobnosti bitnih za obavljanje poslova
oglašenog radnog mjesta, sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju
kandidata za zapošljavanje u Domu učenika Vukovar.


Kandidati koji ispunjavaju opće uvjete natječaja bit će obaviješteni o danu provjere sposobnosti i intervjua
objavom na web stranici Doma učenika Vukovar http://www.dom-ucenika-vukovar.hr/ najmanje dva
dana prije održavanja provjere.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Nepravodobne i nepotpune prijave, te prijave poslane putem e-maila neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Rok za prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave slati na adresu: Dom učenika Vukovar naznakom
«Za natječaj - spremač/ica» ili osobno dostaviti u tajništvo doma.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područni
ured Vukovar i na oglasnoj ploči i mrežnim stranica Doma učenika Vukovardana 22. listopada 2020. godine i otvoren je do 30. listopada 2020. godine.


RAVNATELJ:
Zlatko Hegeduš, prof.

PREUZMITE NATJEČAJ