RADNO MJESTO
Pedagog/inja

20.11.2020.
OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATAza prijam pripravnika kroz mjere HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“za radno mjesto
stručni suradnik – pedagog
20.11.2020.
Poziv na testiranje za radno mjesto pripravnika kroz mjere Hzz-a
"Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" za radno mjesto
STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG
11.11.2020.
NATJEČAJ za prijam pripravnika kroz mjere HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“za radno mjesto stručni suradnik – pedagog

K. ZVONIMIRA 1
32010 VUKOVAR
DOM UČENIKA VUKOVAR

KLASA: 112-01/20-01/02
URBROJ: 2196/113-13-20-16

Vukovar, 30. studenog 2020. godine

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATAza prijam pripravnika kroz mjere HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“za radno mjesto stručni suradnik – pedagog

Obavještavaju se kandidati koji su se javili na natječaj objavljen dana 11. studenog 2020. godine.
na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vukovar, Doma učenika Vukovar i
oglasnim pločama istih, za prijam pripravnika kroz mjere HZZ-a „Stjecanje prvog radnog
iskustva/pripravništva“ za radno mjesto stručni suradnik – pedagog

– 1 izvršitelj/ica, na određeno (godinu dana), puno radno vrijeme, uz prethodnu suglasnost
Domskog odbora primljena je

Anamarija Jurinić, iz Vukovara

Zahvaljujemo svim kandidatima na njihovim prijavama.
Objavom rezultata natječaja na web stranici Doma smatra se da su svi kandidati obaviješteni o
rezultatima natječaja.

RAVNATELJ:
Zlatko Hegeduš, prof.

PREUZMITE obavijest
DOM UČENIKA VUKOVAR
K. ZVONIMIRA 1
32010 VUKOVAR

KLASA: 112-01/20-01/02
URBROJ: 2196/113-13-20-07

Vukovar, 20. studenog 2020. godine

POZIV NA TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO PRIPRAVNIKA KROZ MJERE HZZ-A „STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVA“ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG 


Pozivaju se kandidati koji su dolje navedeni, a koji ispunjavaju formalne uvjete, te su podnijeli uredne
prijave na natječaju za prijam u radni odnos na određeno (godinu dana), puno radno vrijeme od 11.
studenog 2020. godine da pristupe pisanoj provjeri znanja u Dom učenika Vukovar, Kralja Zvonimira 1,
Vukovar, u
četvrtak 26. studenog 2020. godine u 09.00 sati. 

Testiranje će se provesti iz sljedećih izvora:
1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08., 86/09.,
92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.)
2. Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava  odgoja i obrazovanja („Narodne novine“
broj: 63/08 i 90/10)
3. Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama („Narodne novine“ broj: 39/17)

Literatura:
1. Rosić, Vladimir,
Domski odgoj, Rijeka: Graftrade 2001
 
Testiranje će provoditi tročlano Povjerenstvo za provedbu navedenog natječaja.
Kandidati su dužni na pisanu provjeru znanja dati na uvid osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku
ispravu sa fotografijom, isto tako dužni su sa sobom ponijeti i zaštitnu masku za lice.
Osobama koje ne ispune navedene uvjete neće se omogućiti pristupanje testiranju zbog
neispunjavanja uvjeta.

Povjerenstvo je utvrdilo da testiranju mogu pristupiti osobe koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja
kako slijedi:

INTERVJU (RAZGOVOR)
Razgovor (intervju) s kandidatima koji su pristupili testiranju i osvojili najmanje 50% bodova od
ukupnog broja bodova obavit će Povjerenstvo za provedbu natječaja u

četvrtak 26. studenog 2020. godine odmah nakon provedenog pismenog testranja
u prostorijama Doma učenika Vukovar.

Predsjednica povjerenstva
Blaženka Dudaš, prof.

PREUZMITE PoziV
DOM UČENIKA VUKOVAR
Kralja Zvonimira 1
32010 Vukovar

KLASA: 112-01/20-01/02
URBROJ: 2196/113-01-20-01

Vukovar, 11. studenog 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“,
broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17.,
68/18., 98/19. i 64/20.), suglasnosti MZO RH za objavu natječaja za zapošljavanje stručnog suradnika
pedagoga-pripravnika od 20. listopada 2020. godine, suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
područni ured Vukovar i članka 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju
kandidata za zapošljavanje u Domu učenika Vukovar, ravnatelj Doma, raspisuje

NATJEČAJ
za prijam pripravnika kroz mjere HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“za radno mjesto stručni suradnik – pedagog


BROJ IZVRŠITELJA:
- 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme (40 sati rada tjedno),
- rok – 12 mjeseci

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
- uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju
ispuniti i posebne uvjete propisane člankom 105.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi („Narodne novine“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.,
94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u
odgojno obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri
koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom
su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka
106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08.,
86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.
i 64/20.)

Poslove stručnog suradnika može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij
odgovarajuće vrste i ima pedagoške kompetencije. (propisana čl. 105. stavkom 12. Zakona)

Mjeru pripravništva mogu koristiti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih s
najviše 6 mjeseci osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljavaju.

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti:
- Vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj
- Životopis- Presliku osobne iskaznice
- Dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme ( preslika )
- Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje (elektronički zapis radnog staža)
- Potvrdu HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih
- Ukoliko je kandidat bio zaposlen u odgojno obrazovnoj ustanovi dužan je dostaviti i potvrdu
poslodavca odnosno poslodavaca o duljini radnog staža i vrsti poslova na kojima je radio
- Uvjerenje o nekažnjavanju, sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)
- Vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u radni odnos iz
članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;
- Vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da pod kaznenom i materijalnom odgovornošću jamči
da su svi navedeni podaci u prijavi, kao i priložena dokumentacija istiniti.

Preslike traženih dokumenata prilažu se u neovjerenoj preslici, a prilikom izbora kandidata,
izabrani kandidat će predočiti izvornike.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu prijavu
sa pripadajućim traženim dokumentima, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju
se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema
posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom
zakonu, dužan/dužna se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema
posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” br.
121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti
sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679  i  Zakona o provedbi
Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N. 42/18.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su
slobodnom voljom kandidata, te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji
će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

S kandidatima koji ispunjavaju opće uvjete natječaja provest će se pismeno testiranje prema
Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Domu
učenika Vukovar,  te razgovor s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova od maksimalnog
broja bodova.

O načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti kao i o  vremenu
testiranja i usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni putem Internet stranice Doma učenika
Vukovar  http://www.dom-ucenika-vukovar.hr/,  a nakon isteka roka za dostavom dokumentacije. 
Na navedenoj mrežnoj stranici biti će objavljen rezultat natječaja.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Nepravodobne i nepotpune prijave  te prijave poslane e-mailom neće se razmatrati.
Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Prijave s dokumentacijom dostavljaju se putem pošte na adresu:
Dom učenika Vukovar,
Kralja Zvonimira 1, 32010 Vukovar s naznakom „za natječaj“ – radno mjesto stručni suradnik –
pedagog, pripravnik
ili osobno u tajništvo Doma u zatvorenoj omotnici.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web
stranice http://www.dom-ucenika-vukovar.hr/
Natječaj je objavljen na oglasnim i mrežnim stranicama Doma učenika Vukovar i Hrvatskog zavodaza zapošljavanje dana 11. studenoga 2020., do 19. studenoga 2020. godine.

Ravnatelj:
Zlatko Hegeduš, prof.

PREUZMITE NATJEČAJ