Ispis

Natječaj za prijam učenika u Dom za školsku godinu 2019./2020.

DOM UČENIKA VUKOVAR

K. ZVONIMIRA 1

32010 VUKOVAR

 KLASA: 602-03/19-01/93

URBROJ: 2196/113-01-19-01

Vukovar, 01. srpnja 2019. godine

 Na temelju članka 134. stavka 5.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. 68/18.), te na temelju Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2019./2020. („Narodne novine“ 62/2019.).  Dom učenika Vukovar raspisuje:

N A T J E Č A J

za prijam učenika u Dom učenika za školsku godinu 2019./2020.


Dom učenika Vukovar  upisuje novih 50 učenika

Prijavi na natječaj za prijam u dom učenici prilažu sljedeće dokumente:

  1. prijavnica (dobije se u domu),
  2. preslike svjedodžbi o završenom 5.,6.,7. i 8. razredu osnovne škole,
  3. preslika rodnog lista
  4. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice) ili potvrda o reguliranom statusu boravka za strane državljane,
  5. ostale dokumente koji mogu utjecati na ostvarenje bodova, izravan upis i pravo prednosti, a prema Odluci o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove  u školskoj godini 2019./2020.  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_62_1223.html

LJETNI UPISNI ROK

PRIJAVE za upis - 12. 7. 2019. od 8.00 - 16.00 sati

OBJAVA konačnih ljestvica poretka  - 15.7.2019. (na mrežnim stranicama Doma i oglasnoj ploči doma)

UPISI: 15.7.2019. od 8.00 - 16.00 sati

           16.7.2019. od 8.00 - 16.00 sati

            17.7.2019. od 8.00 -12.00 sati

            18.7.2019. od 8.00 -12.00 sati

            19.7.2019. od 8.00 -12.00 sati

 

Za upis učenika u Dom učenika Vukovar učenik je dužan donijeti potvrdu o upisu u školu koja sadrži pečat škole i potpis ravnatelja ili potvrdu o mjestu koje je zauzeo na konačnoj ljestvici poretka (odnosno o ostvarenom pravu upisa), a koju je moguće ispisati izravno sa sučelja u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ).

Objava slobodnih mjesta za jesenski rok – 19.7.2019. godine.

JESENSKI UPISNI ROK

            PRIJAVA KANDIDATA: 29.08.2019

            OBJAVA KONAČNIH LJESTVICA

            PORETKA UČENIKA I UPIS U UČENIČKI DOM  30. 08. 2019.

 

RAVNATELJ:

Zlatko Hegeduš, prof.