Ispis

NATJEČAJ ZA PRIJAM UČENIKA U DOM UČENIKA VUKOVAR ZA ŠKOLSKU 2018./2019. GODINU

DOM UČENIKA VUKOVAR

K. ZVONIMIRA 1, 32010 VUKOVAR

KLASA: 602-03/18-01/116

URBROJ: 2196/113-01-18-01

Vukovar, 28. lipnja 2018. godine

Na temelju članka 134. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17.), te na temelju Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018./2019. („Narodne novine“ 56/2018.). Dom učenika Vukovar raspisuje:

N A T J E Č A J

za prijam učenika u Dom učenika Vukovar za školsku godinu 2018./2019.

Dom učenika Vukovar upisuje novih 50 učenika

Prijavi na natječaj za prijam u dom učenici prilažu:

1.) prijavnica (dobije se u domu),
2.) preslike svjedodžbi o završenom 5.,6.,7. i 8. razredu osnovne škole,
3.) dokaz o državljanstvu (preslika domovnice) ili potvrda o reguliranom statusu boravka za strane državljane,
4.) ostale dokumente koji mogu utjecati na ostvarenje bodova, izravan upis i pravo prednosti, a prema Odluci o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u Školskoj godini 2018./2019.

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_06_56_1145.html

LJETNI UPISNI ROK

PRIJAVE za upis - 12. 7.2018. od 8.00 - 16.00 sati

 

OBJAVA konačnih ljestvica poretka - 12.7.2018. u 17,00 sati (na mrežnim stranicama Doma i oglasnoj ploči doma)

 

UPISI 13.7.2018. od 8.00 - 16.00 sati

           16.7.2018. od 8.00 -16.00 sati

 

OBJAVA slobodnih mjesta za jesenski rok 16. srpnja 2018. godine u 17,00 sati (na mrežnim stranicama Doma i oglasnoj ploči doma)

Za upis učenika u Dom učenika Vukovar, učenik je dužan donijeti potvrdu o upisu u školu koja sadrži pečat škole i potpis ravnatelja ili potvrdu o mjestu koje je zauzeo na konačnoj ljestvici poretka (odnosno o ostvarenom pravu upisa), a koju je moguće ispisati izravno sa sučelja u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ).

 

Ravnatelj:

Dr. sc. Darko Dimić