Ispis

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

DOM UČENIKA VUKOVAR

K. ZVONIMIRA 1

32010 VUKOVAR

RAVNATELJ

KLASA: 003-01/18-01/4

URBROJ: 2196/113-01-18-01

Vukovar, 19. lipnja 2018. godine

Na temelju članka 16. Pravilnika o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka (KLASA: 003-05/18-01/1, URBROJ: 2196/113-08-18-01, od 18. lipnja 2018. godine) donosim

O d l u k u

o imenovanju službenika za zaštitu podataka

I.

Službenikom za zaštitu osobnih podataka Doma učenika Vukovar imenuje se Ivan Barišić zaposlen na radnom mjestu tajnika Doma.

II.

U svojstvu službenika za zaštitu osobnih podataka, djelatnik Ivan Barišić obavljat će dužnosti propisane člankom 39. Opće uredbe o zaštiti podataka.

III.

Djelatnik Ivan Barišić dužan je čuvati povjerljivost svih podataka i informacija koje sazna u obavljanju dužnosti službenika za zaštitu podataka, a ta obveza traje i nakon njegovog prestanka obavljanja dužnosti za zaštitu osobnih podataka.

IV.

O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka Dom učenika Vukovar će obavijestiti Agenicju za zaštitu osobnih podataka i to najkasnije u roku od mjesec dana od dana donošenja ove Odluke.

V.

Službene kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podataka iz točke I. ove Odluke Dom učenika Vukovar će učiniti javno dostupnim na svojim web stranicama.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

RAVNATELJ:

Dr.sc. Darko Dimić