Filename Size
An Adobe Acrobat file Financijskiizvjestajzaperiod01.01.-30.09.2019 122.15 KB
A Microsoft Word file GODINJI PLAN I PROGRAM RADA DOMA UENIKA VUKOVAR ZA KOLSKU 2019--2020. GODINU 524.5 KB
A Microsoft Word file Pravilnik o videonadzoru 31.01.2019 19.93 KB
An Adobe Acrobat file 4626549-odluka_o_utvrdivanju_cijene_usluga_smjestaja_i_prehrane_ucenika_u_ucenickim_domovima_u_2019._godini6775477 648.96 KB
A Microsoft Word file STATUT DOMA UENIKA VUKOVAR 18.04.2019 291 KB
A Microsoft Excel file Plan nabave za 2019. godinu 483 KB
A Microsoft Word file Obrazloenje financijskog plana za 2019. godinu 29.16 KB
A Microsoft Excel file FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU 4. RAZINA 19.12.2018 DOMSKI ODBOR 40.94 KB
A Microsoft Excel file REBALANS PRORAUNA ZA 2018. GODINU 28.12.2018 17.98 KB
An Adobe Acrobat file IZVJEE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU 01.02.2019 211.64 KB
A Microsoft Excel file Financijski izvjetaj za period od 01.01.-31.12.2018 1.24 MB
An Adobe Acrobat file IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA ZLATKO HEGEDU0001 408.06 KB
A Microsoft Excel file FINANCIJSKI IZVJETAJ ZA PERIOD OD 01. SIJENJA DO 30. LIPNJA 2018. GODINE 19.07.2018 1.24 MB
A Microsoft Excel file REBALANS PRORAUNA ZA 2018. GODINU 16.07.2018 17.53 KB
A Microsoft Excel file KONANA LJESTVICA PORETKA UENIKA jesenski upisni rok 30.08.2018 12.33 KB
A Microsoft Word file SKRAENI ZAPISNIK SA 19. SJEDNICE DOMSKOG ODBORA 18.06.2018 31.91 KB
A Microsoft Word file PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU 18.06.2018 54.69 KB
A Microsoft Word file PROIENI TEKST STATUTA DOMA 18.06.2018 110.61 KB
A Microsoft Word file PRAVILNIK O KUNOM REDU - 20.04.2018 97.45 KB
A Microsoft Word file PRAVILNIK_O_ZATITI_OSOBNIH_PODATAKA 18.06.2018 25.41 KB
An Adobe Acrobat file 4487441-odluka_o_utvrdivanju_cijene_usluga_smjestaja_i_prehrane_ucenika_u_ucenickim_domovima_u_2018._godini6303814 680.08 KB
A Microsoft Word file REGISTAR UGOVORA 2017 17.99 KB
An Adobe Acrobat file Godisnje_izvjesce 212.11 KB
A Microsoft Excel file IZMJENE_I_DOPUNE_FINANCIJSKOG_PLANA__ZA_2017._GODINU_28.12.2017 18.42 KB
A Microsoft Excel file FINANCIJSKI_PLAN_ZA_2018._I_PROJEKCIJA_ZA_2019._I_2020._GODINU_28.112.2017 49.93 KB
A Microsoft Excel file Financijski_izvjestaj__01.01-31.12.2017. 425.72 KB
A Microsoft Word file Obrazlozenje_financijskog_plana__za_2018._godinu 26.44 KB
A Microsoft Excel file Plan_nabave_za_2018__godinu 39.3 KB
An Adobe Acrobat file REFERENTNA_STRANICA_FINANCIJSKOG_IZVJESTAJA_ZA_2016._GOD0001 866.88 KB
An Adobe Acrobat file STATUT_DOMA_UCENIKA_VUKOVAR_24.02.2014 921.96 KB
A Microsoft Word file STATUT_DOM_UCENIKA.29.10.2015_docx 101.22 KB
An Adobe Acrobat file PROCEDURA_ZAPRIMANJA,_PROVJERE__I__DRUGIH_POSTUPANJA_PO_ZAPRIMLJENIM_RACUNIMA_01.03.2012 241.81 KB
An Adobe Acrobat file Pravilnik_o_postupku_nabave_roba_radova_i_usluga_bagatelne_nabave_01.12.2016. 706.96 KB
A Microsoft Excel file REBALANS_PRORACUNA_ZA_2017__GODINU_14_02_2017 24.87 KB
An Adobe Acrobat file PROCEDURA_STVARANJA_UGOVORNIH_OBVEZA_01.03.2012 406.47 KB
A Microsoft Excel file REBALANS_PRORACUNA_ZA_2017._GODINU_23.05.2017 16.62 KB
A Microsoft Word file Proceduru_pracenja_i_naplate_prihoda_i_primitaka_15.12.2015 15.58 KB
An Adobe Acrobat file PROCEDURA_INICIRANJA_NABAVE_PUTEM_NARUDZBENICE_I_ISPUNJAVANJE_ISTE_01.03.2012 294.3 KB
A Microsoft Word file PROCEDURA_ZAPRIMANJA,_PROVJERE__I__DRUGIH_POSTUPANJA_PO_ZAPRIMLJENIM_RACUNIMA_20.09.2016 14.6 KB
An Adobe Acrobat file PRAVILNIK_BAGATELNA_2014.docx_29.09.2014 740.22 KB
A Microsoft Word file PRAVILNIK_O_ZASTITI_OD_POZARA_12.06.2012 38.4 KB
A Microsoft Word file PRAVILNIK_O_RADU_DOMA_UCENIKA_VUKOVAR 61.38 KB
An Adobe Acrobat file PLAN_NABAVE_ZA_2014._GODINU 599.9 KB
A Microsoft Word file Pravilnik_o_postupku_nabave_roba,_radova_i_usluga_bagatelne_nabave 20.66 KB
A Microsoft Word file Pravilnik_o_postupku_jednostavne_nabave_roba_radova_i_usluga__19.06.2017 23.93 KB
A Microsoft Word file PRAVILNIK_O_KUCNOM_REDU_20.06.2012 86.27 KB
An Adobe Acrobat file PLAN_NABAVE_ZA_2015._GODINU_ 610.6 KB
An Adobe Acrobat file PLAN_NABAVE_ZA_2013._GODINU 603.45 KB
A Microsoft Word file Pravilnik_-_arh._gradivo_Dom_ucenika_Vukovar_24.02.2014 50.46 KB
A Microsoft Excel file Plan_nabave_za_2017__godinu 81.2 KB
A Microsoft Word file POPIS_GOSPODARSKIH_SUBJEKATA_S_KOJIMA_DOM_UCENIKA_VUKOVAR_NE_SMIJE_SKLAPATI_UGOVORE_O_JAVNOJ_NABAVI_02.09.2016. 10.96 KB
A Microsoft Excel file PLAN_NABAVE_ZA_2016._GODINU_xlsx 83.27 KB
An Adobe Acrobat file ODLUKA_O_NABAVI_ROBA,_RADOVA_I_SULUGA_U_SLUCAJEVIMA_KADA_NIJE_MOGUCE_PROVESTI_PROCEDURU 266.03 KB
A Microsoft Word file ODLUKA_O_IZMJENI_I_DOPUNI_STATUTA_DOMA_UCENIKA_VUKOVAR_28.04.2017 22.22 KB
A Microsoft Word file ODLUKA_O_IZMJENI_I_DOPUNI_STATUTA_DOMA_UCENIKA_VUKOVAR_29.09.2017 22.82 KB
An Adobe Acrobat file IZMJENE_I_DOPUNE_PRAVILNIKA_O_KUCNOM_REDU0001 374.48 KB
A Microsoft Word file Odluka_o_cijeni_smjestaja_i_prehrane_za_organizirane_skupine_ucenika_i_studenata_te_druge_skupine_2017-2018 22.65 KB
A Microsoft Word file ODLUKA_O_IZMJENAMA_I_DOPUNAMA_PLANA_NABAVE_ZA_2017._GODINU_20.02.2017 12.12 KB
A Microsoft Word file ODLUKA_O_IMENOVANJU_SLUZBENIKA_ZA_INFORMIRANJE_DOMA_UCENIKA_VUKOVAR 13.08 KB
A Microsoft Word file Odluka_cijeni_smjestaja_i_prehrane_za_ucenike_Doma_ucenika_Vukovar_za_skolsku_godinu_2017.-2018. 20.63 KB
A Microsoft Word file Odluka_cijeni_smjestaja_i_prehrane_za_izvanredne__studente_za_akademsku__2017.-2018. 21.78 KB
A Microsoft Word file Odluka_cijeni_smjestaja_i_prehrane_za_redovne_studente_za_akademsku__2017.-2018. 21.61 KB
A Microsoft Word file KATALOG_INFORMACIJA_DOMA_UCENIKA_VUKOVAR 93.5 KB
A Microsoft Excel file OBRAZAC_ZAHTJEVA_ZA_PRISTUP_INFORMACIJAMA 10.71 KB
A Microsoft Excel file Fin.izv.01.01.31.12.2015. 1.29 MB
An Adobe Acrobat file GODISNJI_PLAN_I_PROGRAM_RADA_ZA_SKOLSKU_GODINU_2014-2015.doc 708.19 KB
A Microsoft Word file GODISNJI_PLAN_I_PROGRAM_RADA_DOMA_UCENIKA_VUKOVAR_ZA_SK._GOD._2016.-2017. 698 KB
An Adobe Acrobat file IZJAVA_o_nepostojanju_sukoba_interesa_30.01.2014_ZELIMIR_HINCAK 340.14 KB
A Microsoft Word file IZJAVA_O_POSTOJANJU-NEPOSTOJANJU_SUKOBA_INTERESA_02.09.2016 12.61 KB
A Microsoft Word file IZJAVA_o_nepostojanju_sukoba_interesa_31.05.2012 11.82 KB
An Adobe Acrobat file GODISNJI_PLAN_2013-2014 702.6 KB
A Microsoft Word file GODISNJI_PLAN_I_PROGRAM_RADA_DOMA_UCENIKA_VUKOVAR_ZA_SKOLSKU_2017.-2018._GODINU 108.44 KB
A Microsoft Excel file FINANCIJSKI_IZVJESTAJ_ZA_PERIOD_OD_01.01.-30.06.2017 413.15 KB
An Adobe Acrobat file Godisnje_izvjesce_za_2016._godinu 211.39 KB
A Microsoft Excel file FINANCIJSKI_IZVJESTAJ_OD_01.01.-31.12.2014. 460.12 KB
A file of unknown type Godisnje_izvjesce_za_2016._godinu 17.6 KB
A Microsoft Excel file FINANCIJSKI_PLAN_ZA_2015._GODINU_I_PROJEKCIJE_PLANA_ZA_2016._I_2017._GODINU 41.72 KB
A Microsoft Excel file FINANCIJSKI_PLAN_ZA_2017._GODINU_3._RAZINA 42.26 KB
A Microsoft Excel file FINANCIJSKI_PLAN_ZA_2016._GODINU_3._RAZINA 42.01 KB
A Microsoft Word file FINANCIJSKI_IZVJESTAJ_ZA_PRORACUNSKU_2016._GODINU_20.02.2017 14.67 KB