Ispis

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Zlatko Hegeduš, prof.

IZJAVA O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 80.  ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („Narodne novine“ broj:  120/2016.)

IZJAVA

kojom ja, ZLATKO HEGEDUŠ, prof. iz Vukovara, Široki put 65, OIB: 46877283571 kao predstavnik naručitelja DOMA UČENIKA VUKOVAR u smislu članka 80. Zakona o javnoj nabavi

izjavljujem da kao privatna osoba

  1. istovremeno s obavljanjem poslova predstavnika naručitelja

-  ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskim subjektima

- nisam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%

stoga

ne postoje gospodarski subjekti s kojima DOM UČENIKA VUKOVAR  ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Zlatko Hegeduš, prof.

__________________

Vukovar, 21. siječnja 2019. godine