Ispis

PROCEDURU ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA U DOMU UČENIKA VUKOVAR


DOM UČENIKA VUKOVAR, K. ZVONIMIRA 1
32010 VUKOVAR
KLASA: 003-01/18-01/1
URBROJ: 2196/113-01-18-01
Vukovar, 01. siječnja 2018. godine

RAVNATELJ DOMA UČENIKA VUKOVAR, na temelju članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj: 139/10. i 19/14.) i članka 84. Statuta Doma učenika Vukovar donosi

 PROCEDURU ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA U DOMU UČENIKA VUKOVAR

 Članak 1.

Ovim aktom propisuje se procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima u Domu učenika Vukovar (nastavno: Dom), osim ako posebnim propisima ili Statutom Doma nije drugačije uređeno.

 Članak 2.

Postupak zaprimanja i provjere računa, te plaćanje po računima u Domu, izvode se po sljedećoj proceduri:

 

OPIS AKTIVNOSTI

IZVRŠENJE

POPRATNI DOKUMENTI

NADLEŽNOST

ROKOVI

ZAPRIMANJE RAČUNA, URUDŽBIRANJEM

TAJNIK

SUKCESIVNO

PRILOZI UZ RAČUN

KONTROLA I POTVRDA PRIMLJENE ROBE, OBAVLJENE USLUGI ILI IZVEDENIH RADOVA, POTPISOM NA RAČUNU

- RADNIK KOJI ZAPRIMA ROBU,    - NADZIRE OBAVLJANJE USLUGA ILI IZVOĐENJE RADOVA

PRILIKOM ZAPRIMANJA ROBE, ZAVRŠETKA OBAVLJENIH USLUGA ILI ZAVRŠETKA IZVEDENIH RADOVA

                             -NARUDŽBENICA

-UGOVOR

KONTROLA I POTVRDA SADRŽAJNE, FORMALNE I RAČUNSKE ISPRAVNOSTI RAČUNA, POTPISOM NA RAČUNU

RAČUNOVOĐA I LIKVIDATOR

3 DANA

-NARUDŽBENICA

-UGOVOR

ODOBRAVANJE PLAĆANJA RAČUNA, POTPISOM NA RAČUNU

RAVNATELJ

PO UTVRĐIVANJU

ISPRAVNOSTI

RAČUN S PRILOZIMA

UPIS ISPRAVNIH RAČUNA U KNJIGU ULAZNIH RAČUNA,

POVRAT NEISPRAVNIH RAČUNA DOBAVLJAČU

RAČUNOVOĐA

5 DANA

KNJIGA ULAZNIH RAČUNA

KONTIRANJE RAČUNA

RAČUNOVOĐA

UNUTAR MJESECA

NA KOJI SE ODNOSI RAČUN

KONTNI PLAN

PLAĆANJE RAČUNA  

RAČUNOVOĐA

UNUTAR ROKA PLAĆANJA

NALOG RAVNATELJA ZA PLAĆANJE

POHRANJIVANJE RAČUNA

RAČUNOVOĐA

KRONOLOŠKI

NARUDŽBENICA,

OTPREMNICA

 Članak 3.

Ova procedura stupa na snagu danom donošenje.

 Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Procedure prestaje važiti Proceduru zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima u Domu učenika Vukovar (KLASA: 003-01/16-01/4, URBROJ: 219/113-01-16-1, od 20. rujana 2016. godine.)

 Članak 5.

Ova Procedura ima biti objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Doma.

Za objavu iste zadužuje se tajnik Doma.

Ravnatelj

Darko Dimić, univ.spec.agr.