Ispis

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Zlatko Hegeduš, prof.

IZJAVA O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 80.  ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („Narodne novine“ broj:  120/2016.)

IZJAVA

kojom ja, ZLATKO HEGEDUŠ, prof. iz Vukovara, Široki put 65, OIB: 46877283571 kao predstavnik naručitelja DOMA UČENIKA VUKOVAR u smislu članka 80. Zakona o javnoj nabavi

Ispis

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

IZJAVA O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („Narodne novine“ broj: 120/2016.)

IZJAVA

kojom ja, BLAŽENKA DUDAŠ, prof. iz Vukovara, A. M. Reljkovića 4, OIB: 62506670767 kao predstavnik naručitelja DOMA UČENIKA VUKOVAR u smislu članka 80. Zakona o javnoj nabavi

izjavljujem da kao privatna osoba

Ispis

PROCEDURU ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA U DOMU UČENIKA VUKOVAR


DOM UČENIKA VUKOVAR, K. ZVONIMIRA 1
32010 VUKOVAR
KLASA: 003-01/18-01/1
URBROJ: 2196/113-01-18-01
Vukovar, 01. siječnja 2018. godine

RAVNATELJ DOMA UČENIKA VUKOVAR, na temelju članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj: 139/10. i 19/14.) i članka 84. Statuta Doma učenika Vukovar donosi

 PROCEDURU ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA U DOMU UČENIKA VUKOVAR