Ispis

ODLUKA o utvrđivanju cijene usluga smještaja i prehrane ucenika u učeničkim domovima u 2018. godini

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 602-03/17-08/00331

URBROJ: 533-25-17-0001

Zagreb, 05. prosinca 2017.

Na temelju članka 134. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013,152/2014 i 7/2017) ininistrica znanosti i obrazovanja, donosi

ODLUKU

o utvrđivanju cijene usluga smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u 2018. godini

 

I.

Utvrđuje se ukupna cijena usluge smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u 2018. 

II.

Ukupna cijena smještaja i prehrane za učenike srednjih škola   u učeničkom domu u 2018. godini iznosi najvi‘se do 1.260,00 kn mjesecno.

III.

Jedinice lokalne i podruc’ne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za sufinanciranje potpore smjes‘taja i prehrane uc‘enika u uceniékim domovima na temelju c’lanka 143. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj ékoli u imosu od 630,00 kn mjesecno po uc’eniku.

IV.

Razliku do ukupne cijene smjes‘taja i prehrane iz tocke I. ove odluke, a najvi‘se do d30,00 kn mjesec’no, osiguravaju roditelji, skrbnici ili centri za socijalnu skrb s’to se utvrduje ugovorom izmedu korisnika i uc‘eniékog donna.

V.

Potpora za sufinanciranje smjes“taja i prehrane osigurana je za ucenike koji su hrvatski drzavljani i imaju stalno prebivalis“te u Republici Hrvatskoj. Ucenici koji su hrvatski drzavljani bez stalnog prebiva1i“sta u Republici Hrvatskoj i strani drzavljani plaéaju ekonomsku cijenu smjes‘taja i prehrane u ucenickom domu, osim ako to nije drukéije uredeno medudrzavnim ugovorom.

VI.

Ova odluka stupa na snagu dana 1. siječnja 2018. godine

 

Roditeljski kutak

Za sve informacije, roditelji mogu nazvati dežurnog odgajatelja u vremenu od 6:30 do 21:30

Telefon: 032/424-862.

Kontaktirajte nas!

Domijada

Domijada je natjecanje između domova u sportskim i kulturnim aktivnostima koje se provode u domu tijekom školske godine.

Natjecanje se organizira prvo na razini regije, kao Regionalna Domijada.

YT video